Omlouvání dětí ve škole

Výtah ze školního řádu:

  • nepřítomnost dítěte ve škole (zdravotní a jiné důvody) omlouvají rodiče
  • sdělením nepřítomnosti třídní učitelce– nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti
  • písemná omluva do deníčku, notýsku nebo žákovské knížky, popř. telefonicky, emailem
  • při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitelka může vyžádat prostřednictvím rodičů lékařské potvrzení, omluvenku předloží žák třídní učitelce ihned po návratu
  • předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit před jejím započetí, aby bylo možné zajistit způsob zameškaného učiva
  • v odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může dítě uvolnit:
  1. na dva dny třídní učitelka
  2. na více dní ředitelka školy