Omlouvání žáků ve škole

Výtah ze školního řádu:

  • zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování co nejdříve, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka omluvenkou v EDOOKITu (formou avíza). V případě nutnosti lze žáka omluvit prostřednictvím emailu třídní učitelky nebo školy.
  • při časté nepřítomnosti žáka, nasvědčující zanedbávání školní docházky, si škola může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení
  • předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetí, aby bylo možné zajistit způsob zameškaného učiva
  • v odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může žáka uvolnit:
  1. na dva dny třídní učitelka
  2. na více dní ředitelka školy